Behandling av personopplysninger

WaterCircles Forsikring ASA (org.nr.915.495.486) innehar konsesjon for behandling av personopplysninger og er således behandlingsansvarlig. Selskapet skal behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon. Vår konsesjon strekker seg til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. Videre behandler vi skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.

Hva er personopplysninger?
I henhold til datatilsynets egen definisjon er en personopplysning en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer eller e- postadresse.

Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. 

Innhenting av personopplysninger

WaterCircles Forsikring ASA innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

WaterCircles Forsikring ASA registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon/faks/e-post og fødsels- og personnummer
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget

Opplysninger kan bli benyttet til å vise deg interessebasert reklame fra WaterCircles Forsikring ASA når du surfer på tredjeparts nettsider. I tillegg behandler WaterCircles Forsikring ASA personopplysninger for kundeoppfølging- og markedsføringsformål.

I de senere år har vi også fått datasystemer som gir oss muligheten til å ta vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg enda bedre service. 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner WaterCircles Forsikring ASA samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. I den grad WaterCircles Forsikring ASA har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet (eksempelvis skatteetaten, NAV, politiet etc.), vil opplysninger nødvendigvis bli overlevert i henhold til myndighetenes krav på området. Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig. Opplysningene kan også utleveres til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Personopplysninger som behandles av WaterCircles Forsikring ASA, hentes fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Hvem har tilgang til opplysningene

Ansatte i WaterCircles Forsikring ASA som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen.

Opplysninger om helse

Skulle det i forbindelse med inngåelse, vedlikehold, fornyelse av forsikringsavtale eller ved senere skadebehandling være behov for innhenting av opplysninger om din helse, ber WaterCircles Forsikring ASA alltid om samtykke fra den opplysningen gjelder. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer hvor kun en utvalgt og begrenset gruppe ansatte som jobber direkte med dette har tilgang til informasjonen

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra WaterCircles Forsikring ASA og våre samarbeidspartnere.

Samtykke

Samtykke til innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysninger vil i visse tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten eller korrespondansen der du har gitt oss slike personopplysninger. Vi har, der dette er påkrevd av lovgivningen, tilpasset en "godta" policy for å innhente samtykke i forbindelse med direkte markedsføring og nyhetsbrev.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon fra WaterCircles, eller ikke ønsker at vi skal dele personopplysningene dine med andre parter, må du følge trinnene om opphør av abonnement som er presentert i kommunikasjonen du mottar fra oss. Etter mottak av henvendelsen din, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innenfor en rimelig tidsperiode. Vær oppmerksom på at hvis du ikke lenger ønsker at tredjeparter behandler personopplysningene dine, kan det medføre at vi ikke lenger kan tilby deg produktene eller tjenesten du har bedt om fra oss.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert vedrørende seg selv. Innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til WaterCircles Forsikring ASA, Strandveien 50, 1366 Lysaker. Din henvendelse må inneholde polisenummer og personnummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte alternativt ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Lagring og sletting

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningslovens § 28 slettes så snart oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. WaterCircles Forsikring ASA lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og selv om avtalen med oss evt. sies opp vil opplysninger lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt i tilfelle fremtidige erstatningskrav.

Taushetsplikt

Alle WaterCircles ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent.

Hvitvaskingsloven pålegger WaterCircles Forsikring ASA og våre ansatte en plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder det for finansiering av terrorisme.

Vi har plikt til å kontrollere

I følge loven er vi forpliktet til å kontrollere hver risiko for å unngå at selskapet blir utnyttet til hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet eller terrorfinansiering. Dette gjelder både ved kjøp av forsikring og ved skadeoppgjør. Dette innebærer at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

Vi foretar kontroller

Selskapet vil behandle personopplysninger og informasjon om virksomheten for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten av mistenkelige transaksjoner etter lov om hvitvasking. Selskapet rapporter mistenkelige transaksjoner og mistanke om terrorfinansiering til ØKOKRIM.

For ytterligere informasjon henvises til: